• Welcome to Down Syndrome Federation of India - Official Website

Members

Mrs. Rashmi Anil Joshi-Ph: 96509 68054

Ms. Deepti Mathur-Ph: 98106 99483

Mr. Ranjan Sharma-Ph: 98113 11052

Ms. Amrita Roy Chowdhury-Ph: 98303 45212

Ms. Rincy Joseph-Ph: 82810 17777

Mr. Aditya Tiwari-Ph: 81087 25581

Dr. Krati Shah-Ph: 90999 34390

Dr. Vaishali-Ph: 93761 14555

Dr. Nina Vaidya-Ph: 98251 46112

Dr. Bhawna Sharma-Ph: 94509 18503

Mr. Amarjit Singh Anand-Ph: 94170 06059

Ms. Shivani Dhillon-Ph: 82838 12779

Dr. Shaji Thomas John-Ph: 98479 32223

Dr. Pradeep Kumar-Ph: 73731 56666

Dr. D.K. Chopade-Ph: 98228 85558

Dr. Mukesh Sain-Ph:97720 82270

Ms. Rajani Gadwaikar-Ph: 89894 76793